شرکت خدمات کامپیوتری آواگستر پروژه های مختلفی را در زمینه شبکه های کامپیوتری و همچنین سخت افزار برای شرکتها و سازمانهای مختلف انجام داده است. برخی از مهترین پروژه های انجام شده توسط این شرکت  به شرح زیر می باشد :

راه اندازی شبکه VOIP وزارت کشور

راه اندازی دامین دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی اینترنت خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی

نگهداری شبکه شرکت هیرسا

نگهداری شبکه شرکت یاراپویش

نصب و راه اندازی و نگهداری شرکت نشر الکترونیک

نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه شرکت پخش لینا

مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه سازمان امور اراضی

مشاوره و طراحی شبکه برق منطقه تبریز

نصب و راه اندازی شبکه مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی