حسین پرسیده شده 2 سال قبل

سلام در دامین 2012 بعد از بازگردانی Backup کار نمی کند . در حالیکه تمام عملیات بدرستی انجام شده. ولی دامین باز نمی شود. هر دو دامین کنترلر از کار افتاده . چه کاری باید انجام داد؟

1 پاسخ
آواگستر عضو سایت پاسخ داده شده 2 سال قبل

با سلام

هنگامیکه یک دامین کنترلر را restore میکنید . بعد از بالا آمدن به دنبال کنترلر های دیگر میگردد تا خود رو با آن sync کند . اگر هر دو دامین کنترلر شما از بین رفته باید در مود authoritative عملیات restore را انجام دهید و به دامین کنترلر بگویید تا تغییرات restore شده را بپذیرند و سراغ دامین کنترلر های دیگر را نگیرند.

The procedure of authoritative SYSVOL restore (DFSR service used) goes this way:

 1. Non-authoritative restore of a DC (Example: entire VM restore in Veeam Backup & Replication).
 2. When booted the second time, navigate to HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR registry hive, create a key Restore and create SYSVOL string with the value authoritative.
  This value is read by the DFSR service. If this value is not set, the SYSVOL restore is performed non-authoritatively by default.
 3. Navigate to HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore, create a key SystemStateRestore and create a LastRestoreId string with any GUID value. (Example: 10000000-0000-0000-0000-000000000000).
 4. Restart DFSR service.

Figure 3. Authoritative SYSVOL restore (DFSR service)

Procedure of authoritative SYSVOL restore (old FRS service used):

 1. Non-authoritative restore of a DC (Example: entire VM restore in Veeam Backup & Replication).
 2. When booted the second time, navigate to HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process at Startup registry hive and change the value of the key Burflag to 000000D4 (hex) or 212 (dec).
  This effectively forces the Domain Controllers still using the old FRS technology to start the replication in an authoritative mode. More details about FRS recovery.
 3. Restart the NTFRS service.